Årsmøte i Silda Velforening

Det var årsmøte i Silda Velforening på  Silda grendahus laurdag 20.april 2019 Tilstade: 21 personar, av desse hadde 15 stemmerett. (Kvart medlemskap har ei stemme). Referat finn du på SILDA VELFORENING/ ÅRSMØTE

Beiteforsøk på Silda

Styre har fått spørsmål om å støtte eit forsøk med beiting på eit område i NordSilda. Leiar Tore Johansen har vore i kontakt med alle i styret som meiner at Silda Velforeining bør støtte forsøket. Styreprotokoll. Kostnad er eit eingongstilskot på kr. 5000, for å få erfaring. Ole Sætren har teke ansvaret for tilsyn med […]

NOMIL har svart

Nomil svarte på vårt brev, før nokon kunne vente. NOMIL svar på brev/(last opp som PDF). NOMIL er nøgde med situasjonen på Silda. Alt avfall skal kastast  usortert i dei 4 containerane som er på kaia. Flasker, småmetall og glas skal kastast saman med matavfall, plast og papir/papp. Bygg- og rivingsrestar skal ikkje i containerane. […]

Renovasjonsordninga for Silda

Silda Velforening har fått tips om å arbeide vidar med renovasjonsordninga. Vi vart sist vinter informert om at NOMIL ville ha eit møte på Silda, sommaren 2018. Dette høyrde vi ingen ting om. Styret har handsama eit forslag til brev til NOMIL(last opp som PDF) som vi har bearbeidd og vedteke samrøystes  i elektronisk styremøte. 

Sildaavisa 1972

Elevane ved Silda skule laga skuleavis i 1972/73. Kva trudde elevane om framtida.   sjå PDF-kopi av produkt...

Referat frå årsmøtet i påska

Referat frå  Årsmøte laurdag 31. mars Referatet finn du under Silda Velforening./Årsmøte  Referat frå styremøte finn du under Silda Velfor./Styreprotokoller