Styreprotokoller

Styremøte i Silda velforening  på grendahuset 10. juli
Frammøtte: Tore Johansen styreleiar, Unni Silden Hennøen, Paul Sundes
Saker:
1. Lift til gatelysarbeid.
Silda Velforening har tidlegare bestemt at vi, trass prinsipp om likebahandling, likevel vil dekke kostnaden med transport av kommunal lift til Silda. Liften skal brukat til skifting av gatelysarmatur.
Ole Sætren har i ettertid gitt beskjed om at transporten av liften vert sponsa av Marien Havest.
Vedtak: Silda Velforening vil kreditere Marine Harvest, på vår heimeside/ Faceb., med informasjon og bilete,   når arbeidet nærmar seg slutten.

2. Husleige til Silda Grendahuset
Grendahuaset har ikkje bede om husleige, men styre finn at vi betaler husleige når vi har årsmøte og andre storarrangement.
Vedtak: Silda Velforening betalar, ubedne, ei husleige på kr 1000 når vi har storarrangement.

3. Status karttavle
Vi har heile våren venta på at kommunen skal korrigere karta, ein del av kommuneplanen. Paul har, etter avtale med tek.et., levert korrigert bilete over turstiane på Silda. Kommunen har ikkje funne tid til arbeid med kommunedelsplanen, får Paul opplyst.
Vedtak: Vi får purre på saka og vone at vi får kartgrunnlag utan å måtte koste det sjølve.

4. Medlemsverving .
Vi i styret meiner at det burde vere fleire som ser nytten av å ha eit felles talsrøyr.
a. SVel kan vise til ny asfalt, knapt  til heile øya utan eit samla initiativ.
b. Opparbeiding av stiar og utsetting av kvilebenkar.
c. skifing av gatelys, som det ville teke lang tid å få på plass, utan felles initiativ.

Vi må få ei mindre statisk medlemslite, som betre viser kven som betalar .
Vedtak: a.Medlemslista skal ajourførast 4 gongar i året.
b. Oppmoding om nye medlemar bør gå ut på heimesida, Facebook og      «jungeltelegraf.»

5. Arrangement i jul.
Tradisjonen tru vil vi prøve å organisere til dugnad i veke 29 – 17, 18, 19 el 21 juli
(Får nokon inspirasjon så er det ikkje nødvendig å vente på tillyst dugnad.)
a. Det bør slåast på skuleplassen
b. Slått langs vegane, for å hindre greset i å vekes inn i vegbana.
c. Vedlikehald av stien rundt Silda er alt nødvending. (Slåing, klipping rydding)
d. Stien i Djupevågen er ikkje opna og ferdigmerka til Furevika
e. Stien rundt Jonshaugen er lagt om og må fullførast.

Grillsamling på skuleplasse har vore gjennomført alle år -(2016 for dårleg ver)
Planlagt til laurdag 22. juli, med litt arktivitet for store og små, (veravhengig.)

Vedtak: Dugndar og grillsamling vert innkalla via heimeside og Facebook.

6. Oppdrettsanlegg ved Silda
Saka vart drøfta og ny informasjon evaluert
a. Laksemerdane vert liggande i to blanke sektorar frå Silda lykt.
b. Det vert i dispensasjonssøkanden hevda at kystverk og fiskarlag har hatt saka? Ingen dok.
c. Plassering av merdane, i tilsende fotodokumentasjon, er feil. Ligg langt lengre mot aust, enn på tilsendt kart.
d. Ferdselsavstanden til anlegget vert i søknaden opplyst å vere 20 m, frå bøyene el. merdane? Ved andre anlegg vert det kravd 150 m avstand.
e. Merdane må forsynast med straum frå agregat- støyforurensing. Landstraum er uaktuelt gr. manglande kabelkapasiteten til Silda. Støy og forurensinga, er det vurdert??
f. Koralrevet i djupekanten aust for Hestehola(100 – 150 m djupn) Revet må registrerast og vurderast av Miljøavdelinga. Revet er godt synleg på ekkolodd, men er ikkje registrert på kart men er godt kjendt av lokale fiskarar
g. Heile prosessen med søknad og dispenasjon bør utsettast til ny Arealplan for Vågsøy
Vedtak:
a. Styret sendere informasjon til Miljøavdelinga med krav om regstrering av revet
b. Styret sender brev til Vågsøy kommune der det vert kravd raskare handsaming av arealplanen. I dette brevet tek vi med ny informasjon og spørsmål til kommun.

7. Bygdamøte om oppdrettskonsesjon
Blom Fiskeoppdrett har meldt sin ankomst til Silda i veke 30, 24. eller 25. juli.
Jarl Magne Silden har kontakt med selskapet.
Møtet vert på Grendahuset. Dag og tid vert bestemt i veke 29.

Paul Sundnes
sekretær
*************Tidlegare styreprotokollar************

Styremøte 9. mai 2017  > Styremøtet 10.juli 2017

Styremøte 9. juli 2016 Takkebrev til Vågsøy kommune

Styremøtet 11.juli 2015 Avtale med «Fernandobuda»

Styremøtet 17. april 2014   Styremøtet  11. juli 2014

 Styremøtet 19. feb. 2013    Styremøtet 13.mars 2013  Styremøtet 18. mai 2013  Styremøtet 23. juli 2013

Styremøtet 19. april 2012   Styremøtet 19. mai 2012   Styremøtet 28 juli 2012

Styremøte 23 april 2011

Styremøte 3 mars 2010       Styremøte 13 april 2010

Styremøte 10. des 2009

Styremøte 8 januar 2008      Saker til Styremøtet før påska 2008

Styremøte 29 april 2007

Styremøte 15 desember 2006