Styreprotokoller

Styresammensetting etter årsmøtet påska 2017

Tore Johanesn         styreleder      mob.nr >41320892 6713 Almenning
Unni Silden Hennøen   kasserer        mob.nr >97095489 — Kulen   6718 Deknepollen
Paul Sundnes          skriver         mob.nr  90943511 — Torvika 31, 6095 Bølandet

Jarl Magne Silden         1. vara
Kari Sølvberg Silden     2. vara

*****************************************************************************

Silda velforening – Konstituerande styremøte

Telefonisk vart det halde konstituerande styremøte 9. mai .

Deltakarar: Tore Johansen, Unni Silden Hennøen og Paul Sundnes

Sakliste:
1. Konstituering/ val av leiar, kasserar og sekretær.
2. Modernisering av gatelys på Silda

Sak 1.
Forslag frå sekretær:  Leiar – Tore Johansen, Kasserar – Unni Silden Hennøe.
Paul Sundnes opplyste på årsmøtet, at om andre tok på seg leirar og nestleiar kunne Paul stille til attval som sekretær.
Vedtak : leiar Tore Johansen, kasserar Unni Silden Hennøen, sekretær Paul Sundnes

Sak 2 .
Modernisering av gatelysa/skifting til led-lampar.
Ad uformell veg har S.Velforening fått informasjon om at Vågsøy kommune no skal skifte gatelysa til led-lampar.
Det har, via same kjelde, kome forespørsel om vi kan koste fergetransport for lift til/frå Silda. Dersom dette vert ordna vil kommunen også skifte gatelysa på Silda.

Grunne til at kommunane over heile landet no skifte til led gatelys er:
a. Straumsparing b. enklare vedlikehald.

Spørsmålet som var framme i styret var:
Kvifor skal Silda ha ekstra utgifter med skifting av lampane??
Er dette vanleg i andre bygdelag i Vågsøy??

Vedtak:
Styret ser det som viktig at også Silda får nye og moderne gatelys.
Er einaste opning for å få skifting, ei støtte til kommunen, må dette vurderast.

Styreleiar får i oppdrag å ta kontakt med teknisk etat, og undersøke kva som er gunnen for denne kontakten.

Paul Sundnes
sekretær
*************Tidlegare styreprotokollar************************************************

Styremøte 9. mai 2017

Styremøte 9. juli 2016 Takkebrev til Vågsøy kommune

Styremøtet 11.juli 2015 Avtale med «Fernandobuda»

Styremøtet 17. april 2014   Styremøtet  11. juli 2014

 Styremøtet 19. feb. 2013    Styremøtet 13.mars 2013  Styremøtet 18. mai 2013  Styremøtet 23. juli 2013

Styremøtet 19. april 2012   Styremøtet 19. mai 2012   Styremøtet 28 juli 2012

Styremøte 23 april 2011

Styremøte 3 mars 2010       Styremøte 13 april 2010

Styremøte 10. des 2009

Styremøte 8 januar 2008      Saker til Styremøtet før påska 2008

Styremøte 29 april 2007

Styremøte 15 desember 2006