Årsmøte-

Referat:    Årsmøte Silda Velforening 2018

på Silda grendahus laurdag 31. mars 2018
36 personar møtte fram.

1. Godkjenning innkalling.
Ein bad om at personar utan e-post må få varsel på SMS
2. Val av møteleiar:  Tore Johansne vart vald
3. Val av referent, og to til å skrive under møteboka:
Paul Sundnes vart vald til referent og Einar Rune Sætren og Sindre Langlo       til å skriv under.
4. Informasjon:  Paul Sundnes refererte Vedtektene §2.«Medlemsskap i foreninga kan tegnes av alle som ønsker det, også familier. * Dersom man tegner familie-medlemsskap, er familien samlet sett regnet som et medlem med en stemme på årsmøtet.» Styret varsla at det var ønskje om vurderingring av § 2 i vedtektene frå  2003.
Vedtak: Etter litt debatt vart spørsmålet utsett til sak 8.
5. Årsmeldinga for 2017 (sjå nedsanfor)
Vedtak: Meldinga vart teken til vitande , med retting. (Det var Vågsøy fomannskap, som gav dispensasjon til ankring av mærder ved Nord-Silda, ikkje kommunestyret.)
6. Rekneskapen for 2017. (sjå nedanfor)
Vedtak: Den reviderte rekneskapen vart teken til vitande. Styret får fullmakt til å vurdere skifte av bank.
7. Val: Styret er valnemnd.
Valde til styret: Leif Magne Wiik og Gerda Silden Totland (for 2 år) Tore Johansen, Unni Silden Hennøen og Paul Sundnes (for 1 år)
Varamedlemer: Jarl Magne Silden, Kari Sølvberg Silden. (for 1 år)
Val av revisorar: Kjell Rune Gangsø og Sindre Langlo
Alle val og vedtak vert gjort med akklamasjon
8  Budsjett for 2018.
Medlemsavgift for 2018 er alt sent ut. Spørsmålet om medlemsavgift vert utsett.     Vedtak: a. Styret må utarbeide forslag til evnt. endring av §2, målet må vere å få fleire medlemar.
b. Det bør vurderast opning for støttemedlemskap med røystrett.
c. Styret må lag eit oppslag over tiltak SiVe har støtta og fått gjennomført, og saker    som det no må arbeidast med.
d. Det må gå ut oppmoding om å melde seg inn i foreininga. Motto Saman er vi sterkare
Vedtak: Årsmøtet ber styret å skaffe planter til krukkene på Silda, som i 2017, saman med nødvending plantejord og hjelpemiddel.
9. Ekstrasaker til årsmøtet
A. Støtte til beiteprosjekt. Det var innsendt forslag om at årsmøtet skulle gi styret fullmakt til å løyve tilskot til framtidig beiting på Silda.  Styret drøfta dette på styremøtet torsdag 29. mars, og meinte at laget treng meir informasjon for å kome med tilråding.
Vedtak: Styret vert bedne om snarast å vurdere korleis SiVe kan støtte ei framtidig beiting på Silda.

B. Ruteendring i helg og høgtider
Fjord 1/Sogn og Fjordane fylkeskommune har, brått og utan høyring eller varsel, fjerna alle ruter på fri- og helgedagar for øyane i Sogn og Fjordane. Dette er heilt urimeleg mot dei små øysamfunna i fylket.  Styret vert pålagt å finne ut kva som er grunnen til denne overraskande endringa av transporten til øyane i S&Fj.
Vedtak: For å bøte på den prekære situasjonen kjøper SiVe ein ekstratur med Øyglimt på 2. påskedag
Årsmøtet vedtok samrøyste å sende ein resolusjon til Sogn og fjordane Fylkes-kommune.

Til Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hermansverk
Resolusjon samrøystes vedteken på Årsmøtet 31 mars
Silda Velforening protesterer på det skarpaste på Sogn og fjordane sitt overaskande vedtak, om å fjerne alle båtruter på helg og off.fridagar.
Silda Velforening forstår ikkje kva som er grunne til denne endringa av tidlegare vedteken ruteplanar og bed om omgåande å få ei forklaring.
Er dette ei første tilpassing til den framtidige Vestland fylkeskommun??
Er meininga at dei små øysamfunna i Fylket skal avfolkast, og at all innsats som har vore lagt ned i utvikling av feire- og fritidsaktivitet på øyane skal leggast brakk.
Av denne overraskande endringa i ruteplanen har Silda velforening blitt tvinga til å kjøpe ei ekstra «søndagsrute» med Øyglimt på 2. påskedag, for at dei ferierande kan få nyte heile påska på vår vakre påskeøy.
Med trist helsing Silda Velforening
Tore Johansen, formann

C. Søppelordninga på Silda Orientering ved Paul.
I siste kontakt med styremedlem E.O. Midtbø i Normil fekk vi opplyst at Renovasjonsordninga på Silda var under vurdering. Normil ville ha eit møte på Silda våren 2018. Normil meiner at 2 kontainarar har stor nok kapasitet til å dekke dei som som betalar renovasjonaavgift.
D. Arealplanen for Silda
Under årsmøtet kom det fram at Vågsøy kommune skal starte opp att arealplan- arbeidet. Årsmøtet var samde om at det no er viktig å vere i forkant av arbeidet, både når det gjeld arealet på land og i havrommet. Fleire meinte at plass for småbåthamner må inn i planen.
Vedtak: Rolf Frøysa og Sindre Langlo vert bedne å følgje opp dette arbeidet.

Møteboka er ført av : Paul Sundnes   Protokollen er godkjend av : Einar Rune Sætren og Sindre Langlo, Sjå nedanfor.

********************************************************

Referat frå avhaldne årsmøte

Årsmøte 2018 -ref   Årsmelding for 2017  Rekneskap for 2017

Årsmøte 2017-ref       Årsmelding for 2016  Rekneskap for 2016

Årsmøte 2016-ref.       Årsmelding for 2015     Årsrekneskap 2015    Budsjett for -2016

Årsmøte 2015 – ref.      Årsmelding for 2014      Årrekneskap 2014         

Årsmøte 2014 – ref.      Årsmelding for 2013      Årsoppgjør 2013.        Budsjett for 2014

Årsmøte 2013- ref-      Årsmelding for 2012       Rekneskap for  2012

Årsmøte 2012 -ref         Årsmelding for 2011        Rekneskap for  2011

Årsmøte 2011 -ref          Årsmelding for 2010        Rekneskap for  2010

Årsmøte 2010 – ref         Årsmelding for 2009        Rekneskap for  2009

Årsmøte 2009 – ref         Årsmelding for 2008        Rekneskap for  2008

Årsmøte 2008 – ref         Årsmelding – 2007

Årsmøte 2007 – ref          Årsmelding – 2006